x Pop-in Başlık Pop-in Alt Başlık Sitemizden çıkmadan önce size özel fırsatlara göz atmak ister misiniz? Fırsatları Gör
sadsad x
asdasd
KVKK Metni

FEVUP BRANDS E-TICARET VE BILISIM TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

FEVUP BRANDS E-TICARET VE BILISIM TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI ("MATMAZEL") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, Matmazel mağazalarını ziyaret eden, mağazalardan ürün alışverişi yapan, Matmazel Gift Card (hediye kartı) alan, müşteri iletişim kanalları aracılığıyla Matmazel mağazaları veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçen ürün ve hizmet alıcılarını (“Müşteri”) kapsamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’nin kapsamı aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel Verilere İlişkin Mevzuat
 2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
 3. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
 4. Kişisel Verilerin Aktarılması
 5. İlgili Kişinin Hakları
 6. Sonuç

 

 1. Kişisel Verilere İlişkin Mevzuat

MATMAZEL, Müşterilere ait kişisel verileri; ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, ürün garantisi, talep ve şikayetlerin takibinin sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek adına:

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla müşteri kişisel verilerini işlemektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

MATMAZEL, Müşterilere ait kişisel verileri, mağazalardan fiziki ortamda yapılan alışverişte, fatura düzenlemek ve talep halinde iade/değişim işlemlerini gerçekleştirmek veya üretim hatası gibi nadir rastlanır durumlarda ürünü geri çağırmak üzere almaktadır. Müşteri kişisel verileri, ürün satışının gerçekleşmesini takiben Mağaza Sorumlusu tarafından, fatura aşamasında ve kasada alınmaktadır.

MATMAZEL, ürün ve hizmet alıcılarının kişisel verilerini yukarıda belirtilen yöntemlere ek olarak, mağaza kamera kayıtları, ürün veya hizmet alıcıları tarafından yapılan Müşteri Hizmetleri aramaları ve gönderilen e-postalar, idari veya adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair işitsel, elektronik ve fiziki olarak işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Kişisel veri, bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veri olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca, herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. MATMAZEL, Müşterilerin kişisel verilerini hassasiyetle toplamakta, işlemekte ve olası güvenlik ihlallerini önlemek adına gerekli tedbirleri almaktadır.

Müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesinde, MATMAZEL tarafından esas alınan hukuki sebep ve veri işleme amaçları aşağıda yer almaktadır:

Müşteri kişisel verilerinden; kimlik (adı, soyadı, imza), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi), müşteri işlem (fatura, sipariş/talep bilgisi), finans (kredi kartı bilgileri) verileri, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması sebebiyle alınmaktadır. Bu veri kategorileri:

 • Ürün satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin (ürün garantisi, değişim/iade, geri çağırma) yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin ve ücret politikasının yürütülmesi,
 • İade, değişim ve ürün bilgilendirme süreçlerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

Müşteri kişisel verilerinden; kimlik (doğum tarihi), iletişim (kampanya mesajları için telefon numarası) ve pazarlama (alışveriş geçmişi, anket/kampanya çalışması ile elde edilen ürün bağlılığı bilgisi) verileri açık rıza kapsamında alınmakta ve işlenmektedir. Bu veri kategorileri:

 • Ürünlere ilişkin satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ile müşteri memnuniyetine yönelik kampanya (sezon indirimi ve doğum günü indirimi süreçlerinin) ve aktivitelerin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (kampanyalara ilişkin SMS bilgilendirmesi)
 • Pazarlama analiz çalışmaları, ücret politikası ile firma ve ürün bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Müşteri kişisel verilerinden; fiziksel mekan güvenliği (mağaza içi kamera kayıtları) ve görsel/işitsel kayıtlar (müşteri hizmetleri ile yapılan görüşmeler, mağaza içi kamera kayıtları), ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle alınmaktadır. Bu veri kategorileri:

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve fiziksel mekân ve taşınır güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

MATMAZEL, Müşterilerinin yukarıdaki tabloda listelenen kişisel verilerini, yine yukarıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. MATMAZEL, veri işleme politikası olarak veri minimizasyonunu benimsediğinden, işlenmesinde hukuken veya meşru menfaat kapsamında gereklilik bulunmayan hiçbir veriyi toplamamaya ve işlememeye özen göstermektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

4.1. Şirket İçi Aktarım

MATMAZEL, Müşterilere ait ilişkin verileri şirket içerisinde paylaşırken yetki matrisi uygulamaktadır. Dolayısıyla, bir ürünün satış ve destek süreçlerinde farklı birimler yalnızca faaliyet gereği olan ve sınırlı sayıda veriye ulaşmakta ve bu verileri işlemektedir. Verilerin bu kişiler tarafından şirket dışına paylaşılmaması için gizlilik politika ve prosedürleri yürütülmektedir.

 

4.2. Yurtiçine Aktarım

MATMAZEL, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesine uygun olarak gerekli bütün güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla Müşterilere ait verileri aşağıdaki gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşabilir:

 • Faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan gerçek ve tüzel kişiler,
 • İştirakler, iş ortakları ve tedarikçiler,
 • Turkcell Bulut,
 • Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
 • Reklam ve pazarlama ajansları ile (anonimleştirmek suretiyle),
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri başta olmak üzere, ilgililerin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlar ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından yetkilendirilen kişiler.

 

4.3. Yurtdışına Aktarım

MATMAZEL, işbu Aydınlatma Metni kapsamında aldığı ve işlediği Müşteri kişisel verilerini yurtdışına aktarmamaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

MATMAZEL tarafından kişisel verileri işlenen Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da MATMAZEL sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir.

Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren ve MATMAZEL tarafından internet sitesinde (https://www.matmazel.com/) sunulan başvuru formu ile Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7A-14 Kat:8 Via Tower, Yenimahalle, Ankara adresine başvuru yapılabilir.

Ek olarak,  eticaret@matmazel.com e-posta adresi veya 0 850 241 06 06 telefon numarası üzerinden bilgi alınması mümkündür.

İlgili kişinin başvurusunun tebliğini takiben 30 günlük yasal süre içerisinde MATMAZEL tarafından yapılan başvuru ücretsiz olarak değerlendirilecek ve yanıtlanacaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi adına yalnızca CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi zorunlu olan hallerde, MATMAZEL, CD,  flash bellek gibi kayıt ortamlarının maliyeti tutarında ilgili kişiden ücret talep etme hakkını haizdir.

MATMAZEL, kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni usul yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, işbu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MATMAZEL, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ürün ve hizmet alıcısının işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan verilerini alırken ve işlerken gerekli idari ve teknik tedbirleri almış olup, ilgili veri güvenliği tedbirleri Veri Sorumluları Bilgi Sicili’nde yer almaktadır. MATMAZEL, kendisine sağlanan kişisel verilerin güvenliği bakımından azami özeni göstermekte olup, herhangi bir ihlal durumunda Müşteri’ye derhal bildirmeyi taahhüt etmektedir.

 

 1. Sonuç

MATMAZEL tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek, yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak olup, işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek MATMAZEL tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

MATMAZEL, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlemekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır. 

 

 

Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Anonim Şirketi

Adres  : Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7A-14 Kat:8 Via Tower, Yenimahalle, Ankara

Telefon: 0 850 309 80 43

E-mail : eticaret@matmazel.com

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.